Beiträge zum Thema: RG Köln - Kölsche Sproch em Februar 2018

11.02.2018 10:15
Ehemaliges Mitglied
Ehemaliges Mitglied Anzahl Beiträge: 61
RG Köln

KÖLSCHE SPROCH
Rüümche un Verzällche op Kölsch

...Ich ben e'ne Kölsche Jung, wat willste maache?
Ich ben e'ne Kölsche Jung un dun jään laache.
Ich ben och söns nit schlääch, nä ich ben brav,
Ming Lieblingswöötsche, heiss Kölle Alaaf! ...

An all de Fründinne un Fründe vun ons schöne Kölsche Sproch
Ov en oder us Kölle oder do, wo mer hügg denk, nee wat wör dat schön
widder zo Huus z sin.

Ich levve en Kölle un mag ming Heimat Stadt.
De Dom, de Minsche, de Musik, uns schöne Bräues un de FC.

Kan laache un kriesche ävver ming Hätz schleiht " Kölsch ".

Bränge Üch hee Rüümche un Verzällche us Kölle am Rhing
Dit un dat. Un noch vill mih.
En dä Sproch, die mir Freud mäht!
Denn Kölsch - dat es en Sproch för et Hätz un för de Siel!

Nit immer su wie hügg vun dä Akademie för uns kölsche Sproch
för uns vörgeschlage weed.

Manchmol su geschrieve wie mer em Veedel schwaad!
Un off von dä Musik su schööön en Kölle gesunge un gespillt!

Ävver egal wie et fröher wor oder hügg geschwaad oder geschrieve weed,
de kölsche Sproch mäht uns stolz un glöcklich.

Wie säht mer su schön:
" Et Levve es e Schöckelpääd - erop un erav. "

*****

Ich schrieve hügg för Üch hee am Fastelovend Sondag
dat Eeschte Rüümche vum Peter Berchem,
ene Kölsche Schreffsteller met vill Hätz för Kölle.


Alaaf Kölle

Et litt en Stadt voll Glanz un Praach
am schönsten deutsche Strom,
do größe stolz op helliger Waach
de Tön vum iwigen Dom;
wo eß en Heimat, schön wie ming?
Alaaf, alaaf mie Köll´n am Rhing!

Et klingk en Sproch su ganz apaat,
genöglich, leev un lus,
se eß vun echter, deutscher Aat,
sprich frei un geraderus;
en schönere nie em Ohr mer log:
Alaaf, alaaf de kölsche Sproch!

Et schleiht en Hätz, su treu wie Gold,
för Fründschaff, Huus un Hääd,
dat bliev Humor un Fruhsenn hold,
ov Loß ov Leid et dräht;
kein ander eß esu rich an Schätz:
Alaaf, alaaf et kölsche Hätz!

*****

Wünsche Üch e bessche Freud un Spass beim lese !!!

Hügg, wo en Kölle uns Pänz und vill Lück wie Du un Ich
us de Veedel beim schöne Schull - und Veedelszoch 2018
met trecke, öm vill Fastelovend Fründe,
Alt un Jung un för allem dä Minsche am Zog Wäg
denne et nit mer god geiht un die mer nit
vergesse sollt aan de Dag em Kölsche Fasteleer
Spass un Freud, un dat met Hätz un Siel, zo bränge,!!!

Denke, dat es 3 mol Kölle Alaaf wert!

Üüre Kölsche Moderator
Rudi ( Köln69 )
nach oben